Drodzy Rodzice!

 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom planujemy otwarcie Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy od 25 maja 2020r.

            

Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola od 25 maja 2020r. o ZGŁOSZENIE tego faktu:

telefonicznie (158655888) w godzinach od 9:00 do 14:00 lub   mailowo na adres zs_ruszcza@poczta.onet.pl do piątku (15 maja) do godziny 12:00.

 

Uzyskane informacje pozwolą nam odpowiednio dostosować się organizacyjnie.

W okresie panującej pandemii COVID-19 w naszych placówkach obowiązywać będą procedury ochrony dzieci i pracowników placówki przed Covid-19. Zawierają one wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, które będą obowiązywały pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. Zapewnienie i przestrzeganie tych obostrzeń sanitarnych są warunkiem bezpiecznego funkcjonowania przedszkola. Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z procedurami, które są dostępne powyżej w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły

Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola proszeni są

o dostarczenie do placówki uzupełnionego oświadczenia - co jest warunkiem pobytu dziecka w przedszkolu ( ostatnia strona Zarządzenia Dyrektora Szkoły).

      -  Skan dokumentu prosimy przesyłać na adres e-mail: zs_ruszcza@poczta.onet.pl   lub

      - Pozostawić dokument w skrzynce umieszczonej w wejściu głównym do placówki do 21.05.2020r. (czwartek).

W celu skutecznej realizacji tych wszystkich wytycznych niezbędne jest współdziałanie Państwa z pracownikami przedszkola. W związku z tym przedstawiam Państwu najważniejsze zalecenia.

             Od 25 maja 2020r. nasze przedszkole będzie funkcjonowało w szczególnym reżimie sanitarnym:

W związku z określeniem przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja

2020 roku wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, że liczba wychowanków w grupie nie może być większą niż 12 osób a minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci do 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna, po dokonaniu obliczeń metrażu w salach dydaktycznych przedszkola oraz uwzględnieniu wytycznych GIS w zakresie zachowania dystansu społecznego między dziećmi i pracownikami przedszkola (min. 2 metry), pozwalają dyrektorowi  na przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych 10 dzieci do jednej grupy.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci pracowników systemu

ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta.

Dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu..

Dzieci w oddziale przedszkolnym mogą być zbliżone do siebie wiekowo i będą

przebywać w jednej określonej ściśle sali, bez możliwości jej zmiany, mieszania czy łączenia grup.

Przed wejściem do holu przedszkola dzieci będą miały mierzoną temperaturę.

Sale są przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia

4 maja 2020 roku.  W salach, w których będą przebywały dzieci, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, miśki, pluszowe zabawki, materiały miękkie i nietrwałe typu: puzzle, książki, papiery i inne niemożliwe do dezynfekcji pomoce dydaktyczne).

W salach za pomocą taśm samoprzylepnych do podłogi są wyznaczone strefy

zabawy jednego dziecka z zaleceniem, aby dzieci nie łączyły się w pary czy grupy.

Zabawki użyte przez dziecko do zabawy będą czyszczone, dezynfekowane.

Do ponownego wykorzystania w zabawie będą przekazywane dzieciom po 48  godzinach od zdezynfekowania.

Sale dydaktyczne, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.

W razie konieczności, wietrzenie będzie odbywać się w czasie zajęć.

Dzieci pod opieką nauczyciela będą korzystały z placu zabaw znajdującego się

na terenie placówki. Organizacja pobytu dzieci na świeżym powietrzu będzie uwzględniała zachowanie możliwie maksymalnej odległości dzieci od siebie oraz zmianowości grup tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.

Na terenie placówki dzieci i nauczyciele nie muszą nosić maseczek.

Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko nie wchodzi do budynku przedszkola. Musi mieć ubraną maseczkę i rękawiczki jednorazowe. Przed wejściem do placówki rodzic ma obowiązek odkazić ręce płynem dezynfekującym. Dzieci po wejściu na salę będą niezwłocznie myły ręce mydłem antybakteryjnym.

Warunkiem pobytu w przedszkolu dziecka jest zgoda na mierzenie temperatury. Nie zostanie przyjęte dziecko, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37).

W przypadku pojawienia się powyższych objawów podczas pobytu w placówce, dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic po jego powiadomieniu ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.

Rodzice mają obowiązek podać aktualny numer telefonu, podpisać oświadczenie o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w czasie pandemii, które jest do pobrania ze strony placówki.

Rola rodziców w procesie powrotu dzieci do przedszkola jest bardzo istotna. Każdy rodzic powinien wyjaśnić dziecku, jakie zasady obowiązują w placówce i dlaczego zostały one wprowadzone. Rozmowę należy przeprowadzić w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego rodzice przyprowadzający dzieci są zobowiązani zachować bezpieczne odległości (2m). Dziecko odbierane jest od rodzica w wejściu do przedszkola.

Wprowadzamy zakaz przynoszenia zabawek, książek itp. W sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe przyprowadzenie dziecka jest niemożliwe.

Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Trudno nam w tej trudnej sytuacji wybiegać daleko w przyszłość ale wakacje zbliżają się dużymi krokami. Zwracam się z prośbą do Państwa aby zgłaszać dzieci, które muszą w wakacje skorzystać z opieki przedszkola. Wszyscy musimy mieć świadomość, że nadal mogą to być trudne warunki epidemiologiczne i w placówce mogą obowiązywać szczególne warunki sanitarne. Przedszkole będzie pełniło dyżur w lipcu. Zgłoszenia należy dokonać do 10 czerwca 2020r.  telefonicznie

(15 8655888)  lub mailowo (zs_ruszcza@poczta.onet.pl).

 

Serdecznie pozdrawiam

Małgorzata Łukaszek

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy